Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Radom przeważają siedliska lasowe lasów mieszanych z dominacją sosny. Przeciętny wiek drzewostanów Nadleśnictwa wynosi 66 lat, a przeciętna zasobność osiąga 258 m sześc./ha.

Dominującymi typami siedliskowymi w nadleśnictwie (wg stanu na 01.01.2006 r.)
są:  LMśw (30,8%) i BMśw (29,6%).

Udział siedlisk
Udział siedlisk wg grup żyzności przedstawia się następująco:
• 51proc. – siedliska lasowe
• 45,5 proc. – siedliska borowe
• 3,5 proc. – siedliska olsowe.

Biorąc za kryterium warunki wilgotnościowe siedliska zajmują:
- suche ok. 0,0 % powierzchni  (1,08 ha)
- świeże ok. 85,8 % powierzchni (8390,82 ha)
- wilgotne ok. 10,7% powierzchni (1046,86 ha)
- bagienne ok. 3,5% powierzchni (348,85 ha)
Udział gatunków lasotwórczych
Pod względem powierzchniowym głównymi gatunkami panującymi w drzewostanach Nadleśnictwa są: sosna (76,50%), dąb (7,82%), olsza (7,40%), brzoza (4,69%).


Udział powierzchniowy drzewostanów wg wieku
Na terenie Nadleśnictwa Radom drzewostany młodszych klas wieku (I i II – tj. w wieku do 40 lat) stanowią 16%,
drzewostany średnich klas wieku (III i IV tj. wieku 41 do 80 lat) stanowią 55%,
a drzewostany starszych klas wieku (V i starsze tj. powyżej 81 lat) stanowią 29 % powierzchni zajmowanej przez wszystkie drzewostany.
Wieki rębności
Wieki rębności dla gatunków panujących zgodnie z obowiązującym planem urządzenia lasu są następujące:
So, Md - 120 lat dla Obr. Jedlnia, 110 lat dla Obr. Radom
Jd – 140 lat dla obu Obrębów
Db, Js – 160 lat dla Obr. Jedlnia, 140 lat dla Obr. Radom
Bk – 120 lat dla obu Obrębów
Św, Gb, Ol, Brz, Dbcz, Ak – 80 lat dla obu Obrębów
Os – 50 lat dla obu Obrębów
Tp – 40 lat dla obu Obrębów
Kl, Jw., Wz, Lp – 80 lat dla obu Obrębów.