Wydawca treści Wydawca treści

Rodo-monitoring

Klauzula informacyjna

systemu służbowych urządzeń rejestrujących

w Nadleśnictwie Radom

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UW.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:
1. Na terenie Nadleśnictwa Radom funkcjonuje system służbowych urządzeń rejestrujących w ramach ochrony mienia i zwalczania przestępstw i wykroczeń
w zakresie szkodnictwa leśnego, ochrony przyrody oraz wykonywania innych zadań w zakresie ochrony mienia.
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Radom 
z siedzibą w Radomiu, ul. Janiszewska 48. Może się Pani/Pan z nim skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: radom@radom.lasy.gov.pl
3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za obszar przetwarzania danych:
 - e-mail: justyna.olbrys@radom.lasy.gov.pl
4. Dane osobowe zarejestrowane w postaci obrazu nie będą przekazywane innym odbiorcom, z wyjątkiem organów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: profilaktyki
i ograniczania niekorzystnych zjawisk szkodnictwa leśnego oraz naruszania innych norm porządku publicznego; ujawniania przestępstw i wykroczeń
w zakresie szkodnictwa leśnego oraz naruszania innych norm porządku publicznego na terenach i gruntach leśnych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe; wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych; zebrania materiału dowodowego, jeśli okoliczność wskazuje na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia; poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników Straży Leśnej prowadzących czynności kontrolne w stosunku do osób imienia.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
w zakresie w jakim nagranie obrazu może stanowić dowód w tym postępowaniu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych na zasadach określonych w art. 15 RODO oraz prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO.
8. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą też podane profilowaniu.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.